Cele statutowe

Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta

Powołana przez Fundatora Ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego na podstawie Aktu Ustanowienia Fundacji w dniu 6 grudnia 2013 r.

Cele działania Fundacji to:

 1. Otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, otaczanie opieką i świadczenie pomocy osobom społecznie wykluczonym, chorym, w trudnej
 2. sytuacji życiowej, bezrobotnym i poszukującym pracy a także ich rodzinom,
 3. wspieranie i promocja zatrudnienia osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy,
 4. aktywizacja zawodowa osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy,
 5. pomoc społeczna,
 6. promocja i organizacja wolontariatu,
 7. działalność charytatywna,
 8. ochrona i promocja zdrowia,
 9. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 10. dobroczynność,
 11. działalność kulturalna,
 12. sport, turystyka, rekreacja

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i poszukującym pracy,
 2. wspieranie Fundacji im. Brata Alberta, w szczególności wsparcie finansowe,organizacyjne rzeczowe a także promowanie działalności Fundacji im. Brata Alberta,
 3. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób społecznie wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy,
 4. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
 5. finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie wykluczonym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym            i poszukującym pracy,
 6. finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację oraz aktywizację osób niepełnosprawnych,
 7. finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób społecznie wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy,
 8. współpracę z wszelkimi podmiotami, instytucjami w szczególności klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami edukacyjnymi w obszarze podejmowanych działań zbieżnych z celami Fundacji,
 9. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w obszarze podejmowanych działań zbieżnych z celami Fundacji,
 10. organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą,
 11. organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zakładów pracy chronionej oraz innych form rehabilitacji i terapii zawodowej i społecznej,
 12. organizowanie bądź współpracę przy organizacji spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, koncertów, festiwali, pokazów i wydarzeń w zakresie zbieżnym z celami Fundacji opartych na zaangażowaniu wolontariuszy,
 13. prowadzenie akcji informacyjnych i badań w zakresie określonym celami Fundacji,
 14. organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej tych doświadczeń,
 15. 15.organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie określonym celami Fundacji,
 16. promocję wolontariatu.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji jej celów.

 

Facebook