Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://ualberta.org.pl/sklep.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez fundację:

Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta

Radwanowice 1,

32-064 Rudawa

NIP: 513-023-72-00

REGON: 123077929

Adres e-mail: fp@albert.krakow.pl

Nr tel.: 501 899 926

wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000503862.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na zapewnieniu możliwości korzystania ze sklepu internetowego http://ualberta.org.pl/sklep w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji tej umowy.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędny jest:
 3. komputer z dostępem do sieci Internet
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Sprzedawca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Usługodawcy, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa

§2 Słowniczek

 1. Sprzedawca – Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta,
 2. Sklep – prowadzony przez Fundację sklep internetowy dostępny pod adresem: http://ualberta.org.pl/sklep,
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 4. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu, w szczególności dokonująca zakupu
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny, prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów prezentowanych na stronach sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Cena produktu przed kliknięciem hasła: „Dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.

§4 Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień nie wymaga rejestracji, zgodnie z postanowieniami § 5.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
 5. dodać wybrane produkty do koszyka, poprzez kliknięcie hasła: „Dodaj do koszyka” znajdującego się pod opisem danego produktu,
 6. przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy”,
 7. wypełnić formularz zamówienia, w tym dokonać wyboru formy płatności i sposobu dostawy,
 8. zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie hasła: „Kupuję i płacę”.
 9. Klient jest obowiązany przy wypełnianiu formularza zamówienia do podania prawdziwych danych.
 10. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie wysłane będzie na adres e-mail Klienta lub dokonane telefonicznie.
 11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 12. dane sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
 13. opis produktu,
 14. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
 15. cenę zamówienia, na którą składa się cena łączna produktów oraz koszty dostawy,
 16. sposób płatności,
 17. informację o procedurze reklamacyjnej
 18. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 19. w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 20. Potwierdzenie zamówienia zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia tego oświadczenia.

 

§5 Rejestracja oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto.
 2. Rejestracji można dokonać podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Stworzyć konto?” w formularzu zamówienia oraz ustalenie hasła dostępu do konta.
 3. Rejestracja daje możliwość zalogowania się na konto przy ponownym składaniu zamówienia i złożenia zamówienia bez konieczności wypełniania wszystkich danych formularza.
 4. Aby się zalogować należy kliknąć hasło „Powracający klient? Kliknij tutaj, aby się zalogować”, po czym wpisać adres e-mail oraz hasło.
 5. Po dokonanej rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego zamieszczonego w mailu kończy proces rejestracji. Z chwilą dokonania potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
 7. Fundacja może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie złożył zamówienia lub nie logował się na konto w ciągu 2 lat od ostatniego zamówienia lub logowania, a także jeżeli:
 8. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 9. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
 10. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
 11. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą prowadzi do zablokowania Klientowi dostępu do konta oraz jego usunięcia.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Fundację zostanie przesłane na podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§6 Modyfikacja zamówień

 1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z niego do momentu nadania przed Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

§7 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 2. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. Jako czas realizacji rozumie się orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Dostawa przedmiotu zamówienia następuje na jeden z wybranych przez Klienta następujących sposobów:
 5. paczka pocztowa
 6. paczkomaty InPost
 7. odbiór osobisty

§8 Formy płatności

 1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 2. przelewem na rachunek bankowy
 3. przy odbiorze (za pobraniem)
 4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy o nr 48 1240 4533 1111 0010 5989 3351 (Bank PEKAO SA). Tytułem przelewu należy wpisać numer zamówienia. Pozostałe dane do przelewu są następujące:

Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta

Radwanowice 1,

32-064 Rudawa

 1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, przy czym termin zapłaty jest dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku sprzedawcy. W przypadku dostawy towaru za pobraniem Klient zobowiązany jest zapłacić przy odbiorze towaru.
 2. W razie niedokonania zapłaty w terminie lub odmowy zapłaty przy odbiorze przesyłki przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie kolejnych 30 dni.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru, bez podania przyczyny.
 2. Konsument może złożyć wskazane w ust.1 oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres e-mail: fp@albert.krakow.pl, lub w formie pisemnej na adres: Fundacja Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 7. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 8. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu powyższych terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.
 14. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§10 Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia niezgodności wysłanego towaru z zamówieniem Klienta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można składać drogą mailową na adres: fp@albert.krakow.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. imię i nazwisko Klienta,
 5. numer zamówienia,
 6. opis niezgodności towaru z umową,
 7. datę zakupu towaru.
 8. W razie ewentualnych braków zgłoszenia reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 9. Reklamowany towar należy przesłać na adres Sprzedawcy w opakowaniu gwarantującym nienaruszalność towaru w trakcie transportu.
 10. Reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

§11 Polityka prywatności i pliki Cookies

 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach Cookies. Klient w każdym czasie może wyłączyć możliwość korzystania z plików Cookies.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, dostępnej pod adresem: http://ualberta.org.pl/polityka-prywatnosci/

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r. oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, dostępne pod adresem: http://ualberta.org.pl/polityka-prywatnosci/

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

ZAŁĄCZNIK nr 1 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Facebook